درباره ماهنامه قلم‌یاران

بی‌تردید فعالیت‌ مطبوعاتی همچون دیگر فعالیت‌های فرهنگی هم لذاتی دارند و هم مخاطراتی! آگاهی و دانش و فضیلت‌ورزی را پاس داشتن و ترویج کردن و مهم‌تر از همه در کنار خواست‌ها و اَمیال و دغدغه‌های کشور، قلم زدن به امید فردایی بهتر، اموری نیست که بتوان به سادگی از آن‌ها گذشت.

قلم‌یاران  سعی می‌کند اصول‌مند و قائده‌مند قدم بردارد و با دوری از هوچی‌گری‌های سیاسی و با احتراز از دعوا‌های حیدری و نعمتی و شبه جریان‌های روشنفکری، به تأمل در بحران نظری عارض بر ایران  بپردازد. آن‌چه محرز هست کوشش قلم‌یاران  برای پاسداشت حرمت قلم و اندیشیدن و واکاویدن حقیقت زوال ایران برای نیل به سعادت ایران  است.

نشریه قلم‌یاران به حضور پر رنگ اندیشمندان، زنان، اقلیت‌های مذهبی و کم‌توانان جسمی و ذهنی در ساخت و بافت کشور ایران باور راستین دارد.

بهره بردن از توانایی‌ها و استعداد هرکسی که دل در گرو این آب و خاک دارد، جدا از رنگ و نژاد و زبان و مذهب، برای  نشریه قلم‌یاران و هر ایرانی شرافت‌مندی مایه مباهات است.

قلم‌یاران به تمامیت ارضی ایران و رعایت تمامی اصول و میثاق‌های ملّی در این حیطه، عصبیت ویژه دارد و هر گونه مماشات با تجزیه‌طلبان و بدخواهان ایران‌زمین را برنمی‌تابد.

نشریه قلم‌یاران در حفظ و حراست از میراث فرهنگی و هنری ایران‌، زبان و ادبیات فارسی و معرفی و پاسداشت کوشندگان تاریخ و تمدن این مرز و بوم پاک، مصّر و ساعی‌ است.

بی گمان دفاع از مواریث تاریخی و فرهنگ ملّی هر سرزمینی، مساوی است با «میهن‌دوستی» و قلم‌یارانی‌ها با جان و دل، «میهن‌دوستانی» صدیق بوده و خواهند بود.

قلم یاران | ماهنامه فرهنگی و اجتماعی و ادبی